×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2023

Begrippenlijst

 • Aanmaning

  Aanmaning

  Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze aanmaning kan zowel door de schuldeiser zelf worden gestuurd als door een ingeschakelde incasso-organisatie (incassobureau of gerechtsdeurwaarder).

 • Aanzegging

  Aanzegging

  Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

 • Arrest

  Arrest

  Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een arrest wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad.

 • Beschikking

  Beschikking

  Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid door middel van een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind). Belangrijke uitzondering is dat op een verzoekschrift tot faillissement een vonnis wordt gewezen.

 • Beslag

  Beslag

  Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder, op vordering van een belanghebbende en na het verkrijgen van een executoriale titel (vonnis, dwangbevel of beschikking), bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt. Voorbeelden zijn: loonbeslag, beslag op de uitkering, beslag op de bankrekening en beslag op roerende zaken.

 • Betekening

  Betekening

  Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking, door een deurwaarder, van stukken en mededelingen aan de schuldenaar (debiteur). Voorbeeld is de betekening van een vonnis.

 • Buitengerechtelijk

  Buitengerechtelijk

  Zie Minnelijk

 • Comparitie

  Comparitie

  Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de partijen voor de rechter. Het is aan de rechter om een dag te bepalen dat een comparitie van partijen plaatsvindt. Doorgaans wordt een comparitie standaard gelast nadat de gedaagde partij (de debiteur) bij schriftelijke akte (zie conclusie van antwoord) heeft geantwoord op de dagvaarding van de eiser. De comparitie kan tot doel hebben een schikking te bereiken en/of om nadere inlichtingen over de ingenomen standpunten van de partijen te verkrijgen.

 • Conclusie van antwoord

  Conclusie van antwoord

  Als de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) gebruik maakt van zijn recht om zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de dagvaarding heet dat de conclusie van antwoord. In kantonzaken mag de gedaagde dit verweer zelf doen en zelfs mondeling. De griffier (medewerker rechtbank) draagt dan zorg voor schriftelijke verslaglegging. Bij de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk en door een procureur (advocaat) te worden ingediend.

 • Dagvaarden

  Dagvaarden

  Dagvaarden is het uitbrengen (of betekenen) van een dagvaarding aan een gedaagde ter inleiding van een gerechtelijke procedure.

 • Dagvaarding

  Dagvaarding

  Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de eiser (het bedrijf/de persoon dat het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). In de dagvaarding staat o.a. de volgende informatie: de namen van partijen (eiser en gedaagde), de tijd en plaats waarop de zaak door de rechter wordt behandeld en de uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) van de eisende partij.

 • Debiteur

  Debiteur

  Een debiteur is de schuldenaar (degene die een bedrag verschuldigd is) van de opdrachtgever (schuldeiser).

 • Derdenbeslag

  Derdenbeslag

  Het derdenbeslag (ook wel beslag onder derden) is een beslag dat door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, wordt gelegd op gelden of goederen die van de schuldenaar zijn maar onder derden berusten. Voorbeelden zijn beslag op salaris, beslag op een uitkering, beslag op een bankrekening en beslag op goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart.

 • Deurwaarder

  Deurwaarder

  Een deurwaarder (ook wel gerechtsdeurwaarder) is een ambtenaar benoemd door de kroon, die is belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten (ambtelijke stukken van een deurwaarder), het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

 • Dossier

  Dossier

  Onder een dossier wordt verstaan: de verzameling gegevens en documentatie van de opdrachtgever en de debiteur die op een bepaalde zaak betrekking heeft. De gegevens kunnen geschreven, tastbare gegevens zijn, maar ook elektronische gegevens.

 • Dupliek

  Dupliek

  Conclusie van dupliek; het nadere antwoord van de gedaagde (debiteur) op de repliek van de eiser in een gerechtelijke procedure.

 • Eis

  Eis

  Hetgeen in de dagvaarding van de schuldenaar gevorderd wordt.

 • Eiser

  Eiser

  De opdrachtgever die de gerechtelijke procedure start.

 • Executie

  Executie

  Tenuitvoerlegging van vonnissen, dwangbevelen, beschikkingen en akten. Voorbeelden zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

 • Exploot

  Exploot

  Dit is de algemene benaming voor een ambtelijk stuk van de deurwaarder gedaan aan een betrokkene persoonlijk of aan zijn woonadres per gesloten envelop.

 • Faillisement

  Faillisement

  Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen, ter bescherming van de rechten van de crediteuren van de schuldenaar. De schuldenaar verliest door een faillissement de zeggenschap over het vermogen. Een faillissement wordt in een vonnis van de rechtbank uitgesproken, in het algemeen naar aanleiding van een aanvraag van de schuldenaar zelf of van een of meer schuldeisers. In het vonnis benoemt de rechter een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert de failliete boedel en is belast met de vereffening van de schulden. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

 • Gedaagde

  Gedaagde

  De gedaagde in een gerechtelijke procedure is degene tegen wie een eis wordt gericht (de tegenpartij van de eiser)

 • Gerechtsdeurwaarder

  Gerechtsdeurwaarder

  Zie deurwaarder

 • Hoofdsom

  Hoofdsom

  De verschuldigde geldsom, exclusief de daarop berekende rentes en toeslagen voor gemaakte kosten.

 • Loonbeslag

  Loonbeslag

  Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon dat deze aan de debiteur schuldig zal worden.

 • Minnelijk (incasso)

  Minnelijk (incasso)

  In het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk genoemd) trachten de partijen zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de zaak te komen.

 • Ontruiming

  Ontruiming

  Als de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen, mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan o.b.v. een verkregen vonnis van de kantonrechter en na betekening van dit vonnis. Deze betekening bevat een aanzegging ontruiming op een bepaalde datum en tijdstip. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de betreffende gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook daaruit gezet. Na ontruiming blijft de geldvordering gehandhaafd vermeerderd met alle kosten.

 • Repliek

  Repliek

  Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de gedaagde in de gerechtelijke procedure.

 • Schuldenaar

  Schuldenaar

  De schuldenaar is degene die een betaalverplichting jegens een opdrachtgever (schuldeiser) niet is nagekomen.

 • Sommatie

  Sommatie

  Een sommatie is een aanmaning tot betaling (bv. per brief).

 • Titel

  Titel

  Dit kan zijn een vonnis, dwangbevel, (notariële) akte of beschikking.

 • Verstek

  Verstek

  Niet verschijnen (verstek laten gaan) bij een gerechtelijke procedure. Verstek brengt toewijzing van de eis van de tegenpartij mee, tenzij de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

 • Vonnis

  Vonnis

  Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

 • Vordering

  Vordering

  Onder een vordering wordt verstaan de hoofdsom (vaak het totaal aan openstaande factuurbedragen) vermeerderd met de rente en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

 • Wettelijke rente

  Wettelijke rente

  Het rentepercentage dat verschuldigd is bij te laat betalen van de geldsom. Deze wordt berekend over de hoofdsom. Het percentage wordt vastgesteld door de overheid.

 • WSNP

  WSNP

  De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een aanvulling op de faillissementswet en biedt natuurlijke personen (personen waarbij geen sprake is van een eigen bedrijf) met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist daarbij over het doorgaan van de sanering, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de sanering. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken