×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2023

 

Nieuws

 • 28-03-2013 - Incassokosten per 16 maart 2013 bij zakelijke transacties

  Incassokosten per 16 maart 2013 bij zakelijke transacties

  Nieuwe regels voor betalingstermijnen en incassokosten

   

  Per 16 maart 2013 bestaan zijn betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Doel van de nieuwe wettelijke betalingstermijnen is om schuldeisers meer instrumenten te geven om betalingsachterstanden tegen te gaan. Ook wordt zo meer aansluiting gezocht bij de Europese richtlijnen. Zo wordt zaken doen met buitenlandse partijen makkelijker. Ook is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden doordat de wet maximale betalingstermijnen voorschrijft voor handelstransacties waarvan slechts in uitzonderingsposities mag worden afgeweken.

  Betaling binnen dertig dagen

  Lange tijd bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn “niet onredelijk”  mocht zijn. Met ingang van 16 maart 2013 schept de nieuwe richtlijn meer duidelijkheid over de betalingstermijnen bij zakelijke overeenkomsten.

  Let op: Zij gelden dus expliciet voor transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden (dus niet voor overeenkomsten met consumenten). De nieuwe richtlijnen gelden alleen op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.

  Voor bedrijven die onderling zaken doen, gelden de volgende richtlijnen:

  Business-to-business

  • Als er contractueel niet is vastgelegd geldt standaard een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.
  • De partijen mogen in de overeenkomst een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken.
  • Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is toegestaan, maar alleen als kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

  Bedrijven en overheden

  • Bij transacties tussen bedrijven en overheden moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Hierop zijn vrijwel geen uitzonderingen.

  Incassokosten?

  Wanneer uw klant ene factuur niet betaalt dat mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. U hoeft geen aanmaning te sturen.

  Wanneer u geen afspraken heeft gemaakt over de hoogte van de vergoeding dan is die vergoeding een percentage* van de rekening, met een minimum van € 40,00.

  Waar moet u op letten?

  • De nieuwe richtlijnen gelden alleen als de overeenkomst conform afspraak is afgehandeld.
  • Wanneer bezwaar gemaakt wordt tegen de factuur wordt de betalingstermijn –afhankelijk van de bezwaren- mogelijk opgeschort.
  • Zorg dat uw facturen in orde zijn. Zo moet op een factuur aan bijvoorbeeld een gemeente of groter bedrijf een vermelding van de afdeling waaraan is geleverd staan. Wanneer een factuur niet aan de vereisten voldoet kunt u geen aanspraak meer maken op vertragingsrente en incassokosten.
  • Deze richtlijn geldt niet voor transacties met consumenten. Daarvoor gelden (per 1 juli 2012 gewijzigde) andere regels.

  *percentages incassokosten

   

  HoofdsomPercentage ten hoogsteVergoeding incassokosten
  Over de eerste €2.500 15% Minimum €40
  Over de volgende €2.500 10%  
  Over de volgende €5.000 5%  
  Over de volgende €190.000 1%  
  Over het meerdere 0,5% Maximum €6.775

   

  Afwijkingen ten voordele van de schuldeiser is wel toegestaan. Voor schuldeisers verdient het daarom aanbeveling om overeen te komen dat de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een bepaald minimum. Dit minimum mag hoger zijn dan het minimale bedrag van € 40,00 dat de wet voorschrijft. Maar let op: u moet het wel expliciet overeenkomen.

 • 15-06-2012 - Nieuwe incassoregels per 1 juli 2012

  Nieuwe incassoregels per 1 juli 2012

  Per 1 juli 2012 gaan de wettelijke regels voor incassokosten veranderen. Zowel voor consumenten als ondernemers is dit van belang. Consumenten krijgen meer bescherming tegen te hoge kosten die in rekening worden gebracht door malafide bureaus en u als ondernemer krijgt meer duidelijkheid over de bedragen die vergoed kunnen worden. Voor u is het van belang om uw algemene voorwaarden te controleren en uw aanmaningsbrieven aan te passen op de nieuwe situatie. Op onze website vindt u voorbeelden hiervan die u kunt gebruiken.

  Huidige situatie
  Om de nieuwe regels beter te begrijpen is het goed naar de huidige praktijk te kijken. Het begint met mensen die de aan hen verstuurde nota’s niet op tijd betalen. Bedrijven zijn dan regelmatig genoodzaakt hun vordering uit handen te geven. Doordat erop de incassomarkt ook allerlei malafide incassobureaus actief zijn die verschillend omgaan met de omvang van de in rekening te brengen incassokosten, was het noodzakelijk consumenten te beschermen tegen deze praktijken. Maar ook rechters gingen nogal verschillend om met het wel of niet toewijzen van de incassokosten, of deze kosten werden gematigd. De rechter keek namelijk of het redelijk was de vordering uit handen te geven en vervolgens of de in rekening gebrachte kosten redelijk waren. Ondanks dat er richtlijnen voor deze kosten zijn ontwikkeld zoals Rapport Voorwerk 2 over incassokosten, gingen rechters ook in de praktijk verschillend hier mee om. Het gevolg was dat er veel onduidelijkheid bestond over deze kosten.

  Er was dus voldoende aanleiding om met een nieuwe wettelijke regeling te komen die partijen meer duidelijkheid zou bieden. Deze regeling komt er, maar is in principe alleen van toepassing op geldvorderingen uit overeenkomst van bedrijven op consumenten. Voor vorderingen van bedrijven onderling blijft feitelijk het huidige stelsel bestaan, maar is het wel zaak over goede algemene voorwaarden te beschikken.

  Situatie per 1 juli 2012
  Om voor vergoeding van incassokosten in aanmerking te komen, moet u na het verstrijken van de betalingstermijn wel eerst een aanmaning versturen en daarin de consument 14 dagen de tijd geven alsnog te betalen. Bovendien moet in de aanmaning het bedrag aan incassokosten genoemd worden, dat na het verstrijken van die termijn in rekening wordt gebracht. Voordeel voor u is dat wanneer u voorgaande werkwijze goed naleeft er achteraf in een procedure geen discussie is of de incassokosten wel rechtmatig, redelijk of billijk zijn. De rechter mag deze kosten niet meer matigen.

  Hoe hoog worden de incassokosten?
  Aan de hand van de volgende wettelijke tabel kunt u kijken welk bedrag aan incassokosten verschuldigd is. Er geldt altijd een minimumbedrag van € 40 exclusief BTW.

  Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
  Over de eerste € 2.500 15% Minimum € 40
  Over de volgende € 2.500 10%  
  Over de volgende € 5.000 5%  
  Over de volgende € 190.000 1%  
  Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

  Conclusie
  Consumenten kunnen nu niet meer met hoge kosten geconfronteerd worden en krijgen altijd nog een kans om alsnog te betalen. U als ondernemer doet er goed om de teksten van uw aanmaning aan te passen en uw algemene voorwaarden na te laten kijken. Op onze website vindt u een voorbeeld van een aanmaningsbrief, verder treft u binnenkort een incassocalculator waarmee u de in rekening te brengen kosten volgens de wettelijke tabel kunt berekenen.

 • 14-06-2012 - Wat is uwincasso.nl precies?

  Wat is uwincasso.nl precies?

  Uwincasso.nl is het platform waar Deurwaarderskantoor Hanemaayer De Boer & Partners en HNL Debiteurenbeheer & Incassodiensten samenkomen op één startpagina op het internet. Op deze startpagina heeft u de mogelijkheid online uw incassodossiers te volgen. Verder is deze startpagina geheel naar uw eigen wens in te vullen met uw eigen favoriete websites.

 • 16-01-2012 - Persverklaring n.a.v. artikel AD 14 januari

  Persverklaring n.a.v. artikel AD 14 januari

  Naar aanleiding van het bericht op de voorpagina van het Algemeen Dagblad van 14 januari jl. ('Deurwaarder kleedt cliënt financieel uit') berichten wij u als volgt.

  Deze berichtgeving heeft geen betrekking op Deurwaarderskantoor Hanemaayer De Boer & Partners. Onze kantoren maken geen gebruik van het in het artikel genoemde softwarepakket. De in het artikel benoemde rekenmethodiek wordt ook niet door onze kantoren toegepast.

  Wij hechten eraan te stellen dat debiteuren die hun schulden door onze interventie aflossen en waar de verschuldigdheid van rente van toepassing is, op een juiste wijze worden worden verrekend op zowel hoofdsommen als op rente.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken